Életre keltjük emlékeid!
0
Kosár
Kapcsolat

100 fénykép féláron

Elnevezésű Akció részvételi és akciószabályzata

A Fotológus Kft., röviden Fotológus (irányítószám város, cím. Adószám: 1072, Budapest, Rákóczi út 38, 14984356-2-42), akciót (a továbbiakban akció) szervez.

 

Az akció a Szervező által üzemeltetett oldalon (fotologus.hu) érhető el.

 

A szervező által lebonyolított akcióban azon természetes személyek vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

 

        I.      Devizabelföldi magyar állampolgár, a 18. életévét betöltötte.

 

     II.      Az akció időtartama alatt (2020.08.06 - 2020.08.20) a fotologus.hu oldalon regisztrál és feliratkozik a hírlevélre. Egy résztvevő csak egy regisztrációval vehet részt az akcióban.

 

  III.      Magukra nézve kötelezőnek fogadták el az akciórészvételi és akciószabályzatát, valamint megismerték az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulnak az abban szereplő adatkezelésekhez.

 

A hírlevélre történő feliratkozás a következő adatok megadásával lehetséges: családi és utónév és e-mail cím.

 

A részvétel feltétele, hogy a Résztvevő az adatait teljes körűen megadja, és a megadott adatok valósak legyenek. A Szervező adategyeztetés céljából fenntartja a jogot a kapcsolatfelvételre a Résztvevő által a megadott elérhetőségeken.

 

A Szervezőnek jogában áll egyes személyeket kizárni az akcióból, amennyiben a akciószabályzat be nem tartását, vagy manipulációt észlel.

 

Az akcióból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

Az akció 2020. 08. 20. 24.00 óráig tart. 

 

Egyéb feltételek:

 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az alkalmazás technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

Az akcióban való részvétel ingyenes.

 

A Szervező fenntartja a jogot az akció megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát az akciót egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse.

 

A Szervező bármely, a jelen akcióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű.

 

A Résztvevőktől kapott információkat kizárólag a Szervező kezeli.

 

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Az akcióban való részvétele esetén – az Ön hozzájárulásával – az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 

1./ A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

családi- és utónév

 

Reklámot csak úgy közölhetünk Önnel, ha hozzájáruló nyilatkozata tartalmazza az Ön nevét.

 

e-mail cím

 

Reklámot csak úgy tudunk közölni Önnel, ha hozzájáruló nyilatkozata tartalmazza valamely elérhetőségét. Amennyiben megadja e-mail címét, akkor ezen elérhetőségen keresztül A Fotológus hírleveleket, általános és személyre szabott reklámküldeményeket közöl az Ön részére aktuális akcióiról, kínálatáról.

2./ Az adatkezelés jogalapja:

 

Az érintett hozzájárulása, melyről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelében, a 1072 Budapest, Rákóczi út 38 postacímre küldött levelében, valamint a Fotológusügyfélszolgálatán telefonon (+36-1/58-58-999) bármikor visszavonhatja.

 

Az adatkezelésnek szintén jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelében, a 1072 Budapest, Rákóczi út 38. postacímre küldött levelében, valamint a Fotológus ügyfélszolgálatán telefonon (+36-1/58-58-999).

 

3./ Az adatkezelés időtartama:

 

A cég a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelében, valamint a Fotológus, 1072 Budapest, Rákóczi út 38.  postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

4./ Az adatkezelő személye:

 

Fotológus Kft.  (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. cégjegyzékszám:01/09/928907). A személyes adatokat a Fotológus Kft munkatársai kezelik.

 

5./ Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai:

 

Adatvédelmi tisztviselő: Virág Péter Elérhetőségei: levelezési címe: 1072 Budapest Rákóczi út 38 , e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefonszám: +3615858999).

 

6./ Az adatfeldolgozó személye:

 

SalesAutopilot Kft (székhelye: Margit krt. 31-33. félemelet 4., Budapest, H-1024 ) Az adatfeldolgozó a https://www.salesautopilot.hu/ automatizált hírlevélküldő rendszer igénybe vételével kezeli az érintett következő adatait: családi és utónév, e-mail cím. Az adatfeldolgozó az adatkezelés időtartama alatt fér hozzá az adatokhoz.

 

7./ A személyes adatok technikai védelme

 

A Fotológus a személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A Fotológus az érintettek magánszférájának védelmét folyamatos vírusvédelem, tűzfal, naplózási tevékenység és más technikai eszközök alkalmazásával biztosítja.

 

A Fotológus a személyes adatokat tárolja. A Fotológus a személyes adatokat a saját számítástechnikai rendszereiben, a székhelyén őrzi.

 

8./ Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

8.1.Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

8.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

8.3.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

8.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

8.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

8.6.Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

8.7.A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.8.8.Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., web: www.naih.hu)

 

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.